Prima Mazlíček

DÍL 87.: Předvánoční soutěž s obojky Foresto

Autor Redakce Vytvořeno před 1 měsícem

Myslíte, že blechy a klíšťata v zimě spí? Omyl! Naštěstí jsme tu, abychom vám pomohli.

Jde o častou mýlku majitelů čtyřnohých miláčků! Třeba takové blechy jsou ale nejvíc při chuti právě na podzim a v zimě.

Proto jsme se rozhodli pro vás společně s obojky Foresto připravit soutěž! Ty totiž vaše miláčky spolehlivě ochrání. Navíc přihodíme i fotoaparát Instax, abyste zachytili co nejvíce společných okamžiků s vaším zvířátkem.

Soutěžíme o obojky Foresto pro vaše mazlíčky

Soutěžíme o obojky Foresto pro vaše mazlíčky

Foresto

Jak soutěžit?

  • Do komentáře pod soutěžní video na našem Facebooku Prima mazlíčka napište „Soutěžím“. Tím se kvalifikujete.
  • Do zprávy na messangeru od nás následně dostanete soutěžní otázku.
  • Na tu správně odpovězte a už 7. prosince vyhlásíme vítěze.

Držíme vám všem pěsti!

Obojky Foresto vyhraje 5 z vás, které náhodně vybere náš algoritmus. Je jedno, jestli máte doma pejska, nebo kočičku, obojek pošleme podle toho, kterého zvířecího nezbedníka doma máte.

Pro dva z vás, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a pošlou nejtipnější vánoční fotku svého zvířecího parťáka, jso tu připraveny dva fotoaparátky Instax.

...

Herní řád - Soutěž s Prima mazlíčkem

Herní řád facebookové soutěže „Soutěž s Prima mazlíčkem “ – č. 1_11/2019

I.

Úvodní ustanovení

1. Pořadatelem facebookové soutěže s názvem „Soutěž s Prima mazlíčkem“ (dále jen „Soutěž“) je společnost FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání (dále jen „Pořadatel“).

2. Pořadatel provozuje facebookové stránky „Prima mazlíček“ (dále jen „Profil“), přičemž na stránkách od 2.12. 2019 9:00h do 7. 12. 2019 18:00h (dále jen „Doba trvání Soutěže“), budou na stránkách zveřejněná 2 soutěžní videa. Fanoušci mají možnost odeslat správnou odpověď či reakci na zveřejněnou výzvu prostřednictvím reakce na příspěvek. Výherce bude Pořadatelem vyhlášen 7. 12. 2019 na profilu https://www.facebook.com/primamazlicek/

3. Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád.

II.

Soutěžící

1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice a Slovensku, která v okamžiku účasti v Soutěži dovršila 18 let věku a je registrovaným uživatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící dále musí splňovat všechny kritéria pro používání sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com. Účastí v soutěži se divák/sledovatel stává soutěžícím (dále jen „Soutěžící“).

2. Soutěžící se může Soutěže účastnit maximálně jednou v době termínu konání Soutěže. Účast v Soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem či využitím služeb Pořadatele.

3. Soutěžící je povinen účastnit se soutěže poctivě, zejména je povinen zodpovědět otázky vlastnoručně a osobně, přičemž použití automatizovaného (strojového) systému zodpovězení soutěžních otázek (např. prostřednictvím k tomu vhodného software) či jiným obdobným způsobem je zakázáno. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto Herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto Herním řádem. Pořadatel je oprávněn bez dalšího upozornění Soutěžícího vyloučit v případě podezření Pořadatele, že takový Soutěžící dosáhl více účastí či ovlivnil výsledek v Soutěži podvodným způsobem nebo jiným jednáním v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže, anebo totéž jinému Soutěžícímu umožnil.

4. V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku Herního řádu, nemá, v případě že se stane výhercem, nárok na převzetí výhry, resp. na žádost Pořadatele je povinen již předanou výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Pořadatele výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů.

III.

Soutěž – herní systém

1. Soutěže se fanoušek zúčastní zasláním odpovědi na konkrétní požadavek. Tímto krokem je mezi Soutěžícím, a Pořadatelem uzavřena smlouva, na základě které se Soutěžící účastní Soutěže, a to za podmínek stanovených v tomto Herním řádu (dále jen „Smlouva o účasti“).

2. Pořadatel vyhodnotí všechny platně zaslané odpovědi. Pomocí generátoru náhodných čísel určí vítěze, přičemž každý soutěžící kvalifikací do soutěže získává pořadové číslo. https://www.itnetwork.cz/javascript-online-generator-nahodnych-random-cisel-se-zvolitelnym-rozsahem

3. Pořadatel bude všechny došlé platné odpovědi v rámci Doby trvání Soutěže (dále jen „Správné odpovědi“) shromažďovat v zabezpečené administraci, do kterém byly doručeny po jejich vyplnění. Pořadatel z takto sestaveného Profilu správně doručených odpovědí určí pět výherců, a to pomocí náhodné výběru pomocí výše uvedeného náhodného generátoru čísel.

4. V případě, že odpověď, která byla jako výherní vybrána postupem podle předchozího odstavce, byl zaslán osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu, stane se výhercem další vybraný.

IV.

Výhry

Celkem  5 výherců určených podle předchozího článku získá od Pořadatele výhru:

Foresto obojek + sáčky na venčení, psí ručník Foresto, hrnek Foresto, světýlka na obojek

Celkem  2 výherci určení podle předchozího článku získají od Pořadatele výhru:

Fotoaparát Instax mini

2. Výherci budou zveřejněni na facebookové stránce Pořadatele https://www.facebook.com/primamazlicek.

3. Pořadatel kontaktuje výherce prostřednictvím facebookového profilu či telefonního kontaktu. V případě, že Výherce nebude reagovat nejpozději do 3 dnů od kontaktování Pořadatelem a nepřihlásí se tak k výhře, určí Pořadatel náhradního Výherce postupem podle článku III. odst. 4. tohoto Herního řádu. Pořadatel prostřednictvím Facebooku či telefonního kontaktu dohodne s výhercem způsob vyplnění a doručení prohlášení výherce, které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, prohlášení, že výherce splňuje podmínky Soutěže podle tohoto Herního řádu, a podmínky pro realizaci výhry a že výhru přebírá (dále jen „Prohlášení“).

4. K realizaci výhry dojde na základě dohody výherce a Pořadatele na území České republiky. Nárok na výhru je nepřenosný. Pořadatel odpovídá za realizaci výhry v souladu s údaji, které mu poskytl výherce

5. Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v Soutěži.

6. Soutěžící bere na vědomí, že mu účastí v Soutěži nevzniká nárok na výhru a ani není oprávněn ji vymáhat prostřednictvím obecných soudů České republiky.

V.

Společná ustanovení

1. V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Pořadatel na takovou skutečnost bezodkladně vhodným způsobem upozorní, zejména na svém facebookovém profilu. V takovém případě se určení výherce provádí mezi došlými kvalifikačními formuláři Pořadateli předtím, než došlo k přerušení Soutěže.

2. Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení výherce. Protesty se podávají Pořadateli. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Protesty přezkoumává komise, v případě Pořadatele složená z právníka Pořadatele. Do případného opačného rozhodnutí platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná.

3. O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení Pořadateli. Pokud právník dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé výhry pro případném zdanění

4. Rozhodnutí právníka je konečné.

VI.

Ochrana osobních údajů

1. Pořadatel (dále jen jako „Správce“) zpracovává osobní údaje Soutěžícího pro účel Soutěže (tj. organizace soutěže, její vyhodnocení, kontaktování výherců a předání výhry, posouzení protestů atd.), a to na základě Smlouvy o účasti. Pro účely Soutěže zpracovává Správce osobní údaje Soutěžícího, které jsou dostupné z facebookového profilu Soutěžícího, jakož i osobní údaje, které vzniknou nebo budou Správci sděleny v souvislosti se Soutěží. Osobní údaje Soutěžícího budou pro účel Soutěže zpracovány po dobu šesti měsíců od uplynutí Doby trvání soutěže.

2. Příjemcem osobních údajů Soutěžícího mohou být osoby, které Správci poskytují služby IT, osobám v rámci holdingu Správce, smluvním partnerům Správce.

3. Soutěžící v rámci vstupu do Soutěže udělil Správci souhlas se zveřejněním jeho jména a příjmení, v případě výhry. Tyto jeho osobní údaje umístěny v administraci s uvedením Soutěžícího jako výherce Soutěže, a to po dobu dvou let s automatickou prolongací vždy na dva roky s tím, že Soutěžící je oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat způsobem uvedeným níže.

4. Soutěžící může kdykoliv požádat Správce o informaci, zda Správce zpracovává osobní údaje, které se ho týkají a pokud ano, o poskytnutí kopie těchto osobních údajů. V případě, že dojde k jakékoliv změně v osobních údajích Soutěžícího, nebo Soutěžící zjistí, že Správce zpracovává neaktuální či nepřesné údaje Soutěžícího, může kdykoliv požádat Správce o to, aby tyto údaje opravil. Soutěžící rovněž může požádat Správce o to, aby veškeré jeho osobní údaje vymazal, nebo aby omezil zpracování jeho osobních údajů. Pokud se bude Soutěžící domnívat, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Soutěžící může Správce kontaktovat na e-mailové adrese primamazlicek@iprima.cz.

5. Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli (dále jen Správci osobních údajů) souhlas se zpracováním osobních údajů, které má uvedeny ve svém facebookovém profilu, případně těch, které Správcům osobních údajů sdělí, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, a to po dobu trvání Soutěže a 12 měsíců po jejím skončení. Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů i pro marketingové účely a i pro zasílání obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., udělený souhlas je Soutěžící oprávněn písemně odvolat.

6. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Správci osobních údajů povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správci osobních údajů mají právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správci osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správci osobních údajů odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Správci osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správci osobních údajů žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Správcům osobních údajů.

9. Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících je podmínkou účasti v Soutěži.

VII.

Změny Herního řádu

1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na facebookovém profilu Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.

2. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook.

3. Soutěž není žádnou cestou sponzorována, potvrzená nebo spravovaná či podporovaná ani asociovaná s Facebook Inc.

4. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem 2. 12. 2019

5. Tento Herní řád je zveřejněn na webových stránkách primamazlicek.cz v období od 2.12.2019 do 30.12.2019.

V Praze dne 28.11.2019

______________________

FTV Prima, spol. s r. o.

Ing. Marek Singer

generální ředitel

-----------------------------

FTV Prima, spol. s r. o.

Ing. Petr Babulík

finanční ředitel

Odběr novinek

Odesláním souhlasíte s podmínkami pro zpracování osobních údajů

Související
Populární
Nejčtenější
Odběr novinek

Odesláním souhlasíte s podmínkami pro zpracování osobních údajů