• Domů /
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Společnost FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, IČO: 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 16778 (dále jen "Posytovatel")

a

Společnost HumbleWood s.r.o., se sídlem Praha 6, Suchdol, Kamýcká 1281, PSČ 165 00, IČO 05289785, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 261292 (dále jen "Partner")

uzavřeli obchodní dohodu o zprotředkování prodeje produktu "Psí radost". Poskytovatel poskytl obchodní prostor Partnerovi k propagaci a prodeji produktu Psí radost, kdy Partner na sebe beru veškerou zodpovědnost pro posyktování prodeje tohoto produktu. Prodej produktu se pak řídí obchodními podmínkami viz. níže.

1.    Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti HumbleWood s.r.o., se sídlem Praha 6, Suchdol, Kamýcká 1281, PSČ 165 00, IČO 05289785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 261292 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.primamazlicek.cz/psi-radost, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese https://www.primamazlicek.cz/psi-radost a další související právní vztahy.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.    Vymezení pojmů

“Prodávající nebo Provozovatel” – je Provozovatel internetového obchodu a osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Současně je Prodávající podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
„Kupujícím nebo Uživatelem“ se rozumí jakýkoli zákazník/klient internetového obchodu https://www.primamazlicek.cz/psi-radost nebo www.primamazlicek.cz/psi-radost, přičemž s ohledem na platnou právní úpravu se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem není.
„Kupující – spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti.
“Příjemce Zboží” – je Kupující nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla kupní smlouva uzavřena, příp. třetí osoba, které Kupující svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.
“Uzavření smlouvy” – Objednávka Kupujícího učiněná na stanoveném formuláři umístěném na webových stránkách Prodávajícího nebo odesláním na e-mail Prodávajícího je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena až okamžikem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s návrhem (Objednávkou) Kupujícího (Potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího – akceptací); od tohoto okamžiku mezi Prodávajícím a Kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti
„Registrace“ je zadání e-mailové adresy Uživatelem na stránkách https://www.primamazlicek.cz/psi-radost nebo www.primamazlicek.cz/psi-radost pro možnost realizace nákupů, využívání výhod klubového členství, účasti v soutěžích, úprav druhu předplatného, zrušení předplatného a dalších nabídek.
„Objednávka“ znamená návrh kupní smlouvy učiněný Uživatelem jako Kupujícím.
„Potvrzení Objednávky“ znamená závazné Potvrzení Objednávky učiněné Provozovatelem jako Prodávajícím.
“Zbožím” nebo také “Psí radost” se pro účely těchto VOP rozumí Zboží vystavené v internetovém obchodě https://www.primamazlicek.cz/psi-radost a nazvané „Psí radost“, ev. „balíček Psí radost“, ev. „krabice Psí radost“, jakožto produkt prodávaný Prodávajícím za těchto speciálních podmínek:
1. Jedná se o předplatnou měsíční či jednorázovou zásilkovou službu produktů pro psy, kdy Kupující předem neví, jaké produkty v balíčku obdrží. Zásilka Zboží obsahuje krmiva, chovatelské a kosmetické výrobky od různých dodavatelů a je zpravidla tvořena 7-12 kusy, přičemž některé z výrobků mohou být v balení o velikosti vzorku. Kupující a Prodávající se dohodli, že k určení jakosti, druhu a vlastností Zboží v souladu s kupní smlouvou postačí určení obsažené v tomto odstavci.
2. Kupující si může Zboží předplatit na 1, 3 a 6 měsíců nebo zakoupit jednorázovou částkou na 1, 3 a 6 měsíců jako dárkový certifikát. Informaci o dostupnosti, dodání a dodací lhůtě zásilky zveřejňuje Prodávající v internetovém obchodě https://www.primamazlicek.cz/psi-radost nebo www.primamazlicek.cz/psi-radost. K expedici zásilky ke Kupujícím dochází hromadně jednou měsíčně, zpravidla mezi 14. a 19. dnem v měsíci.
3. Počet zásilek je vždy omezen – do vyprodání zásob, přičemž pořadí Kupujících je určeno časovým pořadím dle odeslaných Objednávek přijatých Prodávajícím a potvrzených Prodávajícím Kupujícímu, a dále časovým pořadím připsaných plateb na účet Prodávajícího uskutečněných na základě potvrzení Objednávek.
4. Úhrada zásilky pro nadcházející měsíc musí být provedena nejpozději do uzávěrky tj. konce kalendářního měsíce, v opačném případě má Prodávající právo Objednávku zrušit.

3.    Pravidla používání stránek www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz 

3.1. Při registraci či při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
3.2. Osobní údaje v účtu jsou zabezpečeny šifrováním, uživatelským jménem a heslem. 3.3. Uživatel souhlasí s tím, že používání stránek internetového obchodu www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz je na jeho vlastní odpovědnost. Uživatel je plně odpovědný za škodu vzniklou Provozovateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností Uživatele – Kupujícího stanovených v těchto Podmínkách.
3.4. Kupující odpovídá za škodu, kterou způsobí technickou poruchou stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto Uživateli i jiným osobám. Provozovatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost.
3.5. Kupující odpovídá za nástroje sloužící k internetovému přístupu – telefon, osobní počítač a další. Kupující nese veškeré náklady spojené s přístupem ke stránkám www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv poškození nástrojů Kupujícího během používání služby www.primamazlicek.cz/psi-radost.
3.6. Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny Podmínek zveřejněním jejich upravené verze na stránkách www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz, přičemž platnost nového znění Podmínek nastává okamžikem jejich zveřejnění na stránkách www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz, a to i když se o provedené změně Uživatel nedozvěděl. Uživatelé jsou odpovědni za pravidelné sledování veškerých provedených změn Podmínek. Bude-li Uživatel stránky internetového obchodu www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz používat i po provedení změn Podmínek, má se za to že Uživatel změnu Podmínek bezvýhradně akceptoval a je povinen se jimi řídit.
3.7. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled stránek www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz, včetně, ale ne pouze, obsahu, dostupnosti a nástrojů nutných k používání služby. Provozovatel je dále oprávněn změnit či zrušit jakoukoliv informaci, kategorii informací, jakoukoliv platební metodu, rychlost poskytování služby nebo frekvenci informací poskytovaných Uživateli. 
3.8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody či újmy, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb stránek www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz nebo jejich nefunkčností, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na stránkách www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz Výše uvedené zahrnuje zejména škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Uživatele, neoprávněný přístup k přenosům a datům Uživatele a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty či újmy. Provozovatel se také výslovně zříká veškerých záruk, že přístup na stránkách www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Provozovatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na stránky www.primamazlicek.cz/psi-radost nebo k jeho části. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace Zboží umístěná na webovém rozhraní www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
4.2. Zboží je nabízeno za podmínky zaplacení Objednávky Zákazníkem.
4.3. Webové rozhraní obchodu www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží.
4.4. Ceny Zboží určeného pro zasílání po ČR jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků včetně ceny dopravy, kromě ceny případného pojištění zásilky.
4.5. Nabídka prodeje Zboží a ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
4.6. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz jsou závazné.
4.7. Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávkový formulář na stránkách www.primamazlicek.cz/psi-radost.cz či zašle tento formulář na e-mail Prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
    objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
    způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a
    informace o nákladech spojených s dodáním Zboží
    údaje o Kupujícím (jméno a příjmení, adresa, adresa pro doručení Zboží, e-mail, mobilní telefon)
(dále společně jen jako „Objednávkový Formulář“)
4.8. Způsob vyplnění Objednávkového Formuláře – Zboží si vybere klient pomocí procesu výběru velikosti psa a druhu předplatného plánu na webových stránkách. Uživatel může upravit požadované množství nakupovaného Zboží a následně zvolit variantu platby a zvolit způsob dodání. Objednávku provede Uživatel kliknutím na tlačítko Objednat / Pokračovat. Uživatel projde procesem, na jehož konci potvrdí Objednávku kliknutím na tlačítko Potvrdit Objednávku. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
4.9. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském rozhraní či v Objednávce. Tento e-mail se nepovažuje za Potvrzení Objednávky ve smyslu akceptace návrhu smlouvy. Až poté, co Prodávající zkontroluje, že objednané Zboží je skladem, odešle Uživateli e-mail s Potvrzením Objednávky a touto akceptací vznikne smlouva (viz. “Uzavření smlouvy” ve článku 2 Obchodních podmínek). Potvrzením Objednávky se Provozovatel zavazuje dodat objednané Zboží Uživateli a tím na něj převést vlastnická práva k tomuto Zboží. Uživatel se tímto zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou Cenu.
4.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné Potvrzení Objednávky (např. písemně či telefonicky).
4.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Cena Zboží a platební podmínky 

5.1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
    bezhotovostně platební kartou, platebním tlačítkem nebo elektronickou peněženkou prostřednictvím služby GoPay
    bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený níže v tomto bodě (dále jen „účet Prodávajícího“). Při tomto způsobu platby je zapotřebí, aby Kupující vyčkal na Potvrzení Objednávky emailem (akceptaci smlouvy) a následně uvedl při zadávání platby jako variabilní symbol číslo objednávky.
    dobírkou prostředníctvím dopravce InTime

č.ú.: 2801040976/2010 vedený pobočkou Fio banky – platí pro platby v CZK za Zboží dodávané do ČR je vedene společnosti HumbleWood s.r.o.
5.2. Fyzické dodání Zboží lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na některý z bankovních účtů uvedených v předchozím odstavci.
5.3. Volbu způsobu platby závazně volí Kupující v Objednávce Zboží. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.
5.4. Splatnost – V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do 5 (pěti) dnů od uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do konce kalendářního měsíce (tj. do uzávěrky), ve kterém bylo Zboží objednáno. Vzhledem k povaze nabídek Zboží uveřejňovaných na stránkách www.primamazlicek.cz/psi-radost, které musí být v předem určeném období uhrazeny Uživatelem, není v zájmu Provozovatele přijímat opožděné úhrady za zakoupené Zboží. Uživatel a Provozovatel souhlasí s tím, že v případě prodlení s úhradou ceny za Zboží je Provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva Uživatele s Provozovatelem od počátku ruší.
5.5. V případě bezhotovostní platby platební kartou nebo platebním tlačítkem je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
5.6. Kupující musí vyslovit souhlas s opakovanými platbami v případě bezhotovostní platby platební kartou nebo platebním tlačítkem. Po odsouhlasení je Kupující zavázán k fixní opakované platbě v periodě dle zvoleného druhu předplatného a to vždy k poslednímu dni daného měsíce u měsíčního předplatného, nebo v 3 a 6 měsíčním intervalu podle data objednávky u předplatného kvartálního a půlročního. Potvrzení o aktivaci opakovaných plateb přijde Kupujícímu obratem (maximálně do 2 dnů) na e-mail zadaný v objednávkovém formuláři. Zrušit opakované platby může Kupující kdykoliv ve svém Uživatelském účtu Kupujícího nebo kontaktováním společnosti HumbleWood s.r.o. na e-mail vase@dogsie.cz.
5.7. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
5.8. Dárkový certifikát ke Zboží, resp. k předplatnému na 1, 3 a 6 měsíců Prodávající daruje Kupujícímu darovací smlouvou, tedy zdarma, a kupujícímu bude zaslán ihned po úhradě Objednávky Kupujícím na email Kupujícího uvedený v Objednávce. Dárkový kupón dle tohoto odstavce lze je uplatnit vždy od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo Zboží objednáno a jeho platnost je 3 kalendářní měsíce.
5.9. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

6. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím, od kupní smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
6.2. Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující – spotřebitel, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy písemně odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž předmětem kupní smlouvy je pravidelné dodávání Zboží po stanovenou dobu, běží tato lhůta ode dne první dodávky Zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na adresu sídla podnikání Prodávajícího Kamýcká 1281, 165 00, Praha 6 či na adresu elektronické pošty Prodávajícího vase@dogsie.cz.
6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou-li tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží odeslal zpět.
6.5. V případě, že Kupující – spotřebitel odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, přičemž s jejich poskytováním již bylo započato, je Kupující povinen uhradit poměrnou část ceny za služby, které již byly poskytnuty.
6.6. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.7. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit (zejména pokud se Zboží již nevyrábí, nelze ho nahradit nebo cena dodavatele se změnila výrazným způsobem). V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal.
6.8. Na dárky a dárkové kupóny, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové Zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek nebo dárkový kupón, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku a dárkového kupónu účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek nebo dárkový kupón.
6.9. Právo na odstoupení od Smlouvy Uživatel nemá v případě těchto smluv:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Provozovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy,
b) o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Provozovatele,
d) o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Uživatele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Uživatelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Uživatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Provozovatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Provozovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.


7. Přeprava a dodání Zboží

7.1. Veškeré termíny dodání uvedené v internetové obchodě nebo v Potvrzení Objednávky jsou pouze orientační. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu či vzniklé náklady Uživatele v případě zpoždění při dodání Zboží. Dodací lhůty se řídí údaji uvedenými u konkrétního Zboží v internetovém obchodě www.primamazlicek.cz/psi-radost a e-mailu o Potvrzení Objednávky, přičemž údaj v Potvrzení Objednávky má přednost. Je-li údaj v Potvrzení Objednávky odlišný od údaje uvedeného v internetovém obchodě, má Kupující právo zrušit Objednávku. Prodávající a Kupující se dohodli, že Prodávající je oprávněn prodloužit lhůtu dodání Zboží z provozních či jiných důvodů, o čemž Kupujícího neprodleně informuje na www.primamazlicek.cz/psi-radost, nebo e-mailem. Kupující má v takovém případě právo na zrušení objednávky, které učiní písemně nebo elektronicky z e-mailové adresy, která byla uvedena v Objednávce.
7.2. Pokud objednané Zboží není skladem, může být Kupující informován prostřednictvím e-mailu, telefonicky, nebo prostřednictvím internetového obchodu www.primamazlicek.cz/psi-radost. Informace o skladovosti u nabízeného Zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy Kupující objedná Zboží uvedené jako skladem a Prodávající jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Kupující kontaktován Prodávajícím.
7.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na možnost částečného dodání Zboží, tímto ovšem není jakkoliv dotčena platnost uzavřené Smlouvy.
7.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího (např. není-li i přes dohodnutý termín Kupující přítomen nebo není přítomna Kupujícím určená osoba starší 18 let nebo Kupující není v době dodání Zboží schopen uhradit Cenu, nebo nevyzvedne-li si Kupující uloženou zásilku apod.) nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, předem Prodávajícímu, a to v plné výši. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7.5. Zboží je doručováno vždy na Kupujícím uvedenou adresu v Objednávce. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Dodání Zboží je Prodávajícím uskutečněno dle výběru Kupujícího v Objednávce, a to doručením zásilkovou službou InTime v rámci celé ČR
Ceny jednotlivých způsobů doručení Zboží jsou uvedeny při objednání Zboží. Změní-li Kupující adresu pro dodání Zboží nebo způsob doručení Zboží přímo u některého z poskytovatelů služeb uvedeného výše v tomto bodě, je výslovně ujednáno, že Prodávající v takovém případě řádně dodal Zboží Kupujícímu v řádném termínu, tj. v souladu s Objednávkou Kupujícího a v souladu s těmito obchodními podmínkami.
7.6. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech – nejdříve následující den po odeslání zásilky a v průběhu běžné pracovní doby a dále podle podmínek objednané přepravní služby Kupujícím. O odeslání a doručování Zboží je Kupující informován objednanou přepravní službou formou sms, ev. e-mailem. InTime doručuje zpravidla do 24 hodin od expedice zásilky v rámci ČR.
7.7. Zboží bude doručeno zpravidla do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Objednávka Zboží odeslána. Objednané Zboží je expedováno zpravidla mezi 14. a 19. dnem v kalendářním měsíci.
7.8. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V těchto případech doporučujeme sepsat s řidičem/zaměstnancem přepravní služby InTime škodní protokol a pořídit fotodokumentaci. Pokud zjistí Kupující poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
8.2. Kupující poskytuje na dodané Zboží záruku za jakost, a to:
    u Zboží určeného ke konzumaci (krmiva) do dne spotřeby uvedeného na obalu výrobku,
    u ostatního spotřebního Zboží v délce 24 měsíců
Záruka za jakost běží od doby dodání (převzetí) Zboží.
8.3. Záruka se nevztahuje na případy, kdy bylo Zboží poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením, nebo přírodními živly, nebo bylo Zboží poškozeno běžným opotřebením.
8.4. Kupující je povinen bezprostředně po dodání (převzetí) Zboží toto prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni, kdy Zboží převzal, informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, a to uplatněním vadného plnění jak uvedeno níže v tomto článku.
8.5. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
    má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží,
    se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
    je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
    Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.6. Ustanovení uvedená v čl. 8.4. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
8.7. Datum spotřeby potravin je uvedeno na obalu a Kupující je povinen se tímto datem řídit a bere jej na vědomí. Prodávající na sebe nepřebírá žádná rizika za případné škody či jiné újmy z konzumace či jiného užití takového Zboží po době jeho doporučené spotřeby. Prodávající vždy zasílá Kupujícímu objednané Zboží tak, aby v době zaslání Kupujícímu mělo toto dostatečnou dobu doporučené spotřeby. Kupujícímu se doporučuje před podáním krmiv důkladně přečíst obsah složení výrobků.
8.8. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla podnikání: Praha 6, Suchdol, Kamýcká 1281, PSČ 165 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.
8.9. Kupující vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího uplatnění.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením plné kupní ceny Zboží a převzetím Zboží.
9.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky www.primamazlicek.cz/psi-radost nebo v důsledku užití webové stránky www.primamazlicek.cz/psi-radost v rozporu s jejich určením.
9.4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy vase@dogsie.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
9.5. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce a Česká potravinářská inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
9.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Objednávce.
10.2. Zpráva je doručena:
10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
10.2.4. v případě doručování prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u Provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Provozovatel má sídlo v České republice a také tyto stránky www.primamazlicek.cz/psi-radost jsou provozovány z České republiky. Tyto Podmínky a užívání stránek www.primamazlicek.cz/psi-radost se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na stránky www.primamazlicek.cz/psi-radost ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.
11.2. Podmínky a Smlouva je obsahující se řídí českým právním řádem a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.
11.3. Pokud vztah související s užitím stránek www.primamazlicek.cz/psi-radost nebo právní vztah založený Smlouvou, jež obsahuje tyto Podmínky, zahrnuje mezinárodní prvek, pak Provozovatel a Uživatel sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.4. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.5. Smlouva není Provozovatelem archivována a není přístupná. V době Uzavření smlouvy je Uživateli poskytnut odkaz na Podmínky umožňující jejich vytištění nebo uložení.
11.6. Kontaktní údaje Prodávajícího:
adresa pro doručování: Praha 6, Suchdol, Kamýcká 1281, PSČ 165 00
adresa elektronické pošty: vase@dogsie.cz
telefonní spojení : +420 775 197 927

V Praze dne 20. 1. 2019